In-House Training

Siam Enneagram Consulting มุ่งมั่นพัฒนาคน โดยเริ่มจากการกลับมาทบทวน สำรวจตัวเอง จนผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้ ในตนเอง (Self-Awareness) อยากที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change) และพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงาน ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานได้ จนกลายเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (High-Performing Team) เพื่อผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ

ORGANIZATION SUCCESS THROUGH EMPLOYEE DEVELOPMENT 

กระบวนการเรียนรู้ ของ Siam Enneagram Consulting ใช้เครื่องมือ Enneagram เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง “คน” อย่างลึกซึ้ง เพื่อรู้แนวทางบริหารตนเอง และปรับเปลี่ยนการแสดงออกต่อผู้ร่วมงานให้เหมาะสมและได้ผลยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนำมาประยุกต์ ไปสู่การพัฒนาทักษะการทำงาน ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ทักษะด้านอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เรียกได้ว่า เป็นการพัฒนาแบบ “เก่งงาน เก่งคน” ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของทีมงานและองค์กรมากยิ่งขึ้น

วิธีการเรียนรู้ ทางบริษัทฯ ใช้ Active training activities เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตร เช่น การประเมินตนเอง การสนทนากลุ่มย่อย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เกมจำลองสถานการณ์ การแสดงบทบาทสมมติ ให้และรับฟีดแบ็ค coaching ฝึกแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ และบรรยายสรุป เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบเครื่องมือเสริมอื่น ๆ เช่น การใช้ assignment โค้ชชิ่ง หรือการทำ 360 degree feedback มาผสมผสานการอบรมเพื่อทำให้โปรแกรมการเรียนรู้มีความเข้มข้นมากขึ้น เกิดการติดตามผล (follow up) และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอีกด้วย

ปัจจุบัน การพัฒนาคนของ Siam Enneagram Consulting จะมี 2 ชุด (Series) คือ

  1. หลักสูตรการเรียนรู้ ชุด “ปั้นคนให้เก่งคน”
  2. หลักสูตรการเรียนรู้ ชุด “พิชิต 7 Leadership competencies”

1. ชุดหลักสูตร ปั้นคนให้เก่งคน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้ ชุด “ปั้นคนให้เก่งคน” ประกอบด้วยเอ็นเนียแกรมเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลัก ก่อนที่จะสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป เพื่อหล่อหลอมและปรับความคิด (Mindset) ของผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความเข้าใจเรื่องคนอย่างถ่องแท้ ด้วยการประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนาและความรู้เอ็นเนียแกรมพื้นฐาน จากนั้นองค์กรสามารถเลือกหลักสูตรพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ เพื่อเสริมทักษะในงาน “เฉพาะด้าน” ตั้งแต่ทักษะการทำงานทั่วไป จนถึง ทักษะการบริหารงาน หรือ แม้แต่การเลือกพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงด้วยหลักสูตร “ปั้นคนให้เก่งคน” ทั้งชุด เพราะแต่ละหลักสูตรจะมีการความเกี่ยวเนื่องกันและใช้เอ็นเนียแกรมเป็นหัวใจการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

หลักสูตรการเรียนรู้ ชุด “ปั้นคนให้เก่งคน” ประกอบด้วย 8 หลักสูตรย่อย ได้แก่

หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรทักษะทั่วไป

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

2. ชุดหลักสูตร พิชิต 7 Leadership competencies

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนรู้ ชุด “พิชิต 7 Leadership Competencies” เป็นชุดหลักสูตรเข้มข้นที่ช่วยให้ผู้นำเข้าใจ มองเห็นจุดแข็ง ยอมรับจุดอ่อนของตัวเอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาขีดความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำ ประกอบด้วยเอ็นเนียแกรมเป็นหลักสูตรพื้นฐานหลัก เพื่อหล่อหลอมและปรับความคิด (Mindset) ของผู้นำให้มีความเข้าใจเรื่องคนอย่างถ่องแท้ ด้วยการประเมินสไตล์เอ็นเนียแกรมของผู้เข้าสัมมนาและความรู้เอ็นเนียแกรม ก่อนที่จะสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ ตามสมรรถนะหลักทั้ง 7 ด้าน ที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้นำ ได้แก่

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้นำ